Skip to main content

Política de Privadesa

[/vc_column_text]

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), informem als usuaris d’aquesta pàgina web que les dades de caràcter personal que es facilitin a través d’aquesta o per qualsevol altre mitjà seran tractades d’acord amb la present Política de Privadesa.

Responsable del Tractament de les dades

Razón Social: Germán Machado Lens

Domicili: Carrer de la Fusina, 17 baixos, Vic, 08500, Barcelona.

Telèfon: 938134730

Correu electrònic: contacte@elpetittresor.com

Portal web: elpetittresor.com

NIF: Y3184104K

Finalitats per les quals tractem les seves dades personals

A Germán Machado Lens podem tractar les dades personals recollides per a les següents finalitats:

 • Formulari de contacte: Dades que ens faciliten els usuaris a través del formulari de contacte de la nostra web, que està a disposició de qualsevol usuari que vulgui fer-nos arribar alguna qüestió, dubte, suggeriment o queixa. Aquestes dades seran tractades únicament per gestionar les consultes que ens faci arribar.

 • Registre a zona privada: Dades que ens faciliten a través del formulari de registre de la zona privada de la nostra web, aquells usuaris que estan interessats a ser usuaris actius de la nostra zona privada. Aquestes dades seran tractades únicament per gestionar la seva sol·licitud i, un cop admessos, facilitar-los les credencials d’accés a través d’aquest canal.

 • Accés a Zona Privada: Gestionar l’accés dels usuaris habilitats en aquesta zona privada, gestionar les seves sol·licituds de participació, facilitar-los la gestió dels seus punts de venda, recopilar la documentació que necessitem per desenvolupar la nostra activitat, tramitar la baixa de l’usuari en aquest servei i facilitar-li l’accés al seu historial de participació.

 • Publicitat de productes propis: Fer arribar, ja sigui per correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, actuals i futurs, publicitat de caràcter general sempre relacionada amb productes i serveis de Germán Machado Lens.

 • Publicitat de productes de tercers: Fer arribar, ja sigui per correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica actuals i futurs, publicitat de caràcter general i/o adaptada a les seves característiques, ja sigui dels nostres productes i serveis com d’altres empreses de confiança, que estiguin associades o col·laborin activament amb Germán Machado Lens.

 • Altres canals: Recollir les seves dades personals a través d’altres canals titularitat de Germán Machado Lens, com ara telèfon, correu electrònic i xarxes socials, en què cas li informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les seves dades, i procedirem a recollir en tots els casos el seu consentiment.

 • Cumpliment d’obligacions legals: Cumplir amb les obligacions legals imposades a Germán Machado Lens en qualsevol ordre, com ara en matèria de seguretat o fiscal. Això podrà implicar, en funció del cas i de manera estretament relacionada amb la finalitat anterior, donar resposta a ordres o requeriments judicials i/o administratius.

Quines categories i dades tractem?

Les categories de dades personals que Germán Machado Lens tracta sobre els seus usuaris, empleats, col·laboradors i proveïdors són:

 • Identificatives – Característiques personals – Circumstàncies familiars i socials – Detalls de l’ocupació – Acadèmiques i professionals – Judicials i administratives – Control laboral i de presència – Econòmiques, financeres i d’assegurances – Transaccions – Informació comercial – Condemnes i infraccions penals – Especials (Dades de salut) – Multimèdia (Imatge, vídeo, àudios, etc.)

Com les obtenim?

Totes les dades personals recollides en les categories anteriors s’han obtingut directament dels interessats, seguint el principi de proporcionalitat. Són adequades, pertinents i limitades en relació amb la finalitat per a la qual es van recollir i tractades d’acord amb els principis establerts en el RGPD (art. 5). En funció de la finalitat, les dades tractades abasten la següent tipologia:

 • Identificatives (Nom i cognoms; DNI / CIF / document identificatiu; Adreça; Correu electrònic; Telèfon; Fax; N.º de seguretat social / mutualitat; Signatura; Signatura electrònica; Nom d’usuari; Imatge; Carnet de conduir; Dades de trànsit de xarxa de telecomunicacions; Dades de navegació de l’usuari que poden identificar-lo; Veu).

 • Característiques personals (Sexe; Estat civil; Nacionalitat; Edat) – Circumstàncies familiars i socials: Número de fills; Edat dels fills; Permisos, llicències i autoritzacions; Fil·liació; Inscripcions en fòrums, clubs o associacions; Ajuts i subvencions; Permís de residència.

 • Informació comercial (Activitats i negocis; Llicències comercials; Creacions artístiques).

 • Transaccions: Dades de les transaccions econòmiques realitzades amb vostè i inherents al servei que li prestem.

 • Multimèdia (Imatge, vídeo, àudios, etc.)

Quina és la legitimitat legal per al tractament de les seves dades?

Les dades de caràcter personal seran tractades amb els màxims controls de privadesa i confidencialitat i estan detallades en el Registre d’Activitats de Tractament elaborat per Germán Machado Lens, a disposició de les Autoritats de Control que correspongui com a responsable del tractament. La base legal per a les finalitats detallades és:

 • La informació recollida als formularis “de contacte”, “d’enregistrament a la zona privada” i a través d'”altres canals” es tractarà per atendre les seves sol·licituds i/o peticions de diversa índole. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat serà gestionar les consultes i sol·licituds recollides a través dels mateixos, i les comunicacions electròniques de naturalesa informativa que es generin d’acord amb la seva sol·licitud. La base legitimadora referida a aquests tractaments és el consentiment exprés atorgat per vostè i, en el seu cas, per a la prestació dels serveis contractats.

 • “Accés a Zona Privada”: Tractarem la informació que ja disposem juntament amb una altra informació que es generi automàticament inherent al servei que presten els usuaris habilitats des d’aquesta zona. La base legitimadora en aquest cas és l’interès legítim que ens ampara en la relació contractual que existeix entre l’usuari i Germán Machado Lens i/o, si escau, per a la prestació dels serveis contractats.

 • “Publicitat de productes propis i de tercers”: La base legitimadora en aquests tractaments és el consentiment exprés atorgat per vostè. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment des de qualsevol comunicació que rebi, seleccionant l’enllaç creat de manera expressa per a aquest propòsit.

 • “Cumpliment d’obligacions legals”: El tractament de dades en aquests casos tindrà com a base legitimadora el tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Encara que no es prenguin decisions automatitzades, Germán Machado Lens podrà elaborar un perfil comercial basat en la informació facilitada per l’usuari i les seves interaccions amb els continguts oferts al portal, amb la finalitat d’enviar-li informació personalitzada fins i tot per mitjans electrònics. En aquest cas, la base legitimadora és l’interès legítim de Germán Machado Lens de conèixer el perfil de l’usuari interessat en les seves comunicacions i serveis per oferir-li informació i continguts personalitzats adaptats als seus interessos i activitat.

A qui es comuniquen les seves dades?

Les dades personals tractades per Germán Machado Lens mai seran compartides amb cap entitat, excepte en aquells casos en què vostè, com a interessat, ens hagi autoritzat expressament a fer-ho. No obstant això, per assolir les finalitats indicades anteriorment, les seves dades podran ser comunicades als següents destinataris en funció de la base legitimadora, ja que pretenem garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual i/o comercial i complir amb les nostres obligacions legals:

 • Organismes i Administracions Públiques. – Entitats financeres (per a la gestió de cobraments i pagaments) – Empreses pertanyents a Germán Machado Lens

Addicionalment, podem proporcionar i/o donar accés a les seves dades personals a tercers que realitzen serveis subcontractats (exemple: promotors d’esdeveniments, ajuntaments, informàtica, consultores, allotjaments, logística, gestories, agències d’assegurances, assessorament fiscal i comptable, etc.). A totes aquestes empreses, Germán Machado Lens els exigeix mantenir els mateixos nivells de seguretat establerts respecte a les dades de caràcter personal i, quan sigui necessari, per garantir la custòdia, seguretat i privadesa, vincularem aquestes subcontractacions a compromisos legals concrets, condicionant la subcontracta a utilitzar la informació únicament seguint les instruccions específiques que se’ls doni a l’efecte.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retirin el seu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimides conforme al que disposi la normativa de protecció de dades, el que implica el seu bloqueig, estant disponibles només a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, la seva completa eliminació.

Altres dades podran ser conservades degudament anonimitzades i seguritzades amb fins històrics i estadístics, no sent incompatible aquest tractament amb les finalitats per a les quals van ser recollides.

Drets com a interessat

Qualsevol persona interessada podrà exercir els seus drets d’acord amb el que disposa el RGPD, la LOPDGDD i normativa concordant. L’exercici dels drets previstos és gratuït, però si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (exemple: caràcter repetitiu), Germán Machado Lens podrà negar-se a actuar o cobrarà un cànon proporcional als costos administratius suportats (RGPD art. 12.5 i LOPDGDD art.13.3).

Per exercir els seus drets, podeu contactar amb Germán Machado Lens per qualsevol dels mitjans indicats en l’apartat Responsable del Tractament d’aquesta Política de Privacitat, aportant en tots els casos una fotocòpia del vostre DNI o un altre document identificatiu que compleixi la mateixa funció, tot i que la forma més còmoda és accedir al Portal d’Exercici de Drets habilitat en el següent enllaç.

Els drets que es poden exercir són els següents:

 • Dret d’accés a les vostres dades. Us indicarem si estem tractant o no les vostres dades i, si és el cas, quines dades tenim, com les hem obtingut, per a què es tracten, si s’han cedit o comunicat a tercers i el termini de conservació de les mateixes.
 • Dret de rectificació. Podreu rectificar aquelles dades personals que siguin inexactes.
 • Dret d’oposició. En particular, quan no haguem de processar-les per complir amb un requisit contractual o un altre requisit legal, o bé quan l’objecte del tractament sigui el màrqueting directe o la publicitat, deixarem de tractar les vostres dades de la manera que ens indiqueu, llevat que per motius legítims o en l’exercici i/o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret de supressió (“al oblit”), en cas que les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.
 • Dret de limitació de tractament. En aquest cas, només es conservaran les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat, per obtenir les vostres dades personals en un format estructurat i llegible en cas que vulgueu que les vostres dades siguin tractades per un tercer.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, perquè determineu que no sou objecte d’una decisió basada únicament en el tractament de les vostres dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vosaltres o us afecti significativament d’una manera similar.
 • Dret d’informació, perquè com a interessat conegueu qui tracta les vostres dades personals, amb quins fins, com les tracta i com o davant de qui heu d’exercir els vostres drets.

L’exercici d’aquests drets podrà veure’s limitat si, per a complir la vostra sol·licitud, haguéssim de revelar dades sobre una altra persona o si ens sol·liciteu que eliminem alguns registres que estem obligats a mantenir per una obligació legal o per un interès legítim, com pugui ser l’exercici de defensa davant reclamacions, fins i tot en aquells casos on hagi de prevaldre el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Si no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets davant de Germán Machado Lens o bé considereu que les vostres dades s’estan tractant de manera diferent a com van ser recollides, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Mesures de Seguretat

Germán Machado Lens ha adoptat i implementat els nivells de seguretat requerits per les normatives europea i espanyola vigents respecte a la protecció de dades, i per tant, compleix amb les mesures de seguretat establertes per la legislació esmentada, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels vostres drets i llibertats com a persones.

El tractament de dades de caràcter personal es realitza sempre després d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i, si escau, a través de tercers degudament autoritzats pels interessats o amb els quals manté contractes de responsable del tractament adaptats a la normativa vigent.

Amb cada una de les mesures es procura garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. A més, realitzem regularment processos de verificació, avaluació i valoració de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament, realitzant anualment una auditoria completa.

Modificacions de la nostra política de privacitat i de protecció de dades

Germán Machado Lens podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat, en el seu avís legal o política de cookies tantes vegades sigui necessari. Quan això es produeixi, informarà a tots els usuaris registrats dels canvis realitzats en l’apartat que correspongui, amb l’objectiu que puguin consultar-los i conèixer de quina manera els poden afectar els canvis en la seva relació amb Germán Machado Lens.

Tractament de les vostres dades fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Els països fora de la Unió Europea (i de l’Espai Econòmic Europeu, EEE) tracten de manera diferent la protecció de les dades personals als països de la Unió Europea. Germán Machado Lens utilitza proveïdors de serveis situats fora de la Unió Europea per al processament de les vostres dades.

En l’actualitat, la Comissió de la UE no ha resolt que aquests tercers països ofereixin en general un nivell de protecció adequat, per això, i seguint el nostre compromís de donar-vos les màximes garanties respecte a les dades personals que ens faciliteu en navegar pels nostres continguts o fer servir els nostres serveis. Per tant, heu de saber que, quan les dades es tracten fora del context de la UE o de l’EEE, hi ha el risc que puguin accedir a les vostres dades sense informar-vos ni permetre-us la interposició de recursos.

La transferència de les vostres dades de navegació a aquests proveïdors només es farà en el cas que ens hàgiu donat el vostre consentiment exprés, mitjançant l’acceptació de l’avís de cookies per al grup al qual es fa referència. Si no accepteu aquesta opció, les vostres dades de navegació no es facilitaran a aquestes empreses.

En cas que hàgiu donat el vostre consentiment, us informem com a usuari que, en compliment amb les normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, el processament de les vostres dades de navegació estarà fonamentat sobre la base de l’article 49, apartat 1, lletra a del RGPD.

A continuació, us informem dels proveïdors de serveis als quals realitzem transferències internacionals de dades:

 • Google LLC, com a empresa subsidiària d’Alphabet. Utilitza galetes analítiques (Google Analytics) i tècniques per distingir entre humans i robots sobre l’ús del lloc web (incloent-hi l’adreça IP). La informació es transmetrà directament i s’arxivarà per Google als servidors dels Estats Units. Informació sobre el tractament de dades que realitza al següent enllaç.
 • DoubleClick by Google, com a empresa subsidiària de Delaware. Utilitza un conjunt de serveis publicitaris proporcionat per Google que utilitza galetes per augmentar la rellevància dels anuncis relacionats amb les vostres recerques recents. Informació sobre el tractament de dades que realitza al següent enllaç.
 • Google AdSense, com a empresa subsidiària de Delaware. Utilitza un conjunt de serveis publicitaris proporcionat per Google, que utilitza galetes per millorar la publicitat, segmentar-la segons el contingut rellevant per als usuaris i millorar els informes de rendiment de les campanyes. Informació sobre el tractament de dades que realitza al següent enllaç.
 • YouTube LLC, com a empresa subsidiària de Google LLC. Utilitza galetes de màrqueting per registrar i mantenir estadístiques de quins vídeos ha vist l’usuari, calcular l’amplada de banda i desar les seves preferències com a usuari. Informació sobre el tractament de dades que realitza al següent enllaç.

A la pàgina de Política de privacitat de Google s’explica com Google gestiona la privacitat pel que fa a l’ús de les galetes i una llista dels tipus de galetes que utilitza Google i els seus col·laboradors, així com tota la informació relativa a l’ús que fan de les galetes publicitàries.

[/vc_column][/vc_row]

Política de Privadesa

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), informem als usuaris d’aquesta pàgina web que les dades de caràcter personal que es facilitin a través d’aquesta o per qualsevol altre mitjà seran tractades d’acord amb la present Política de Privadesa.

Responsable del Tractament de les dades

Razón Social: Germán Machado Lens

Domicili: Carrer de la Fusina, 17 baixos, Vic, 08500, Barcelona.

Telèfon: 938134730

Correu electrònic: contacte@elpetittresor.com

Portal web: elpetittresor.com

NIF: Y3184104K

Finalitats per les quals tractem les seves dades personals

A Germán Machado Lens podem tractar les dades personals recollides per a les següents finalitats:

 • Formulari de contacte: Dades que ens faciliten els usuaris a través del formulari de contacte de la nostra web, que està a disposició de qualsevol usuari que vulgui fer-nos arribar alguna qüestió, dubte, suggeriment o queixa. Aquestes dades seran tractades únicament per gestionar les consultes que ens faci arribar.

 • Registre a zona privada: Dades que ens faciliten a través del formulari de registre de la zona privada de la nostra web, aquells usuaris que estan interessats a ser usuaris actius de la nostra zona privada. Aquestes dades seran tractades únicament per gestionar la seva sol·licitud i, un cop admessos, facilitar-los les credencials d’accés a través d’aquest canal.

 • Accés a Zona Privada: Gestionar l’accés dels usuaris habilitats en aquesta zona privada, gestionar les seves sol·licituds de participació, facilitar-los la gestió dels seus punts de venda, recopilar la documentació que necessitem per desenvolupar la nostra activitat, tramitar la baixa de l’usuari en aquest servei i facilitar-li l’accés al seu historial de participació.

 • Publicitat de productes propis: Fer arribar, ja sigui per correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, actuals i futurs, publicitat de caràcter general sempre relacionada amb productes i serveis de Germán Machado Lens.

 • Publicitat de productes de tercers: Fer arribar, ja sigui per correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica actuals i futurs, publicitat de caràcter general i/o adaptada a les seves característiques, ja sigui dels nostres productes i serveis com d’altres empreses de confiança, que estiguin associades o col·laborin activament amb Germán Machado Lens.

 • Altres canals: Recollir les seves dades personals a través d’altres canals titularitat de Germán Machado Lens, com ara telèfon, correu electrònic i xarxes socials, en què cas li informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les seves dades, i procedirem a recollir en tots els casos el seu consentiment.

 • Cumpliment d’obligacions legals: Cumplir amb les obligacions legals imposades a Germán Machado Lens en qualsevol ordre, com ara en matèria de seguretat o fiscal. Això podrà implicar, en funció del cas i de manera estretament relacionada amb la finalitat anterior, donar resposta a ordres o requeriments judicials i/o administratius.

Quines categories i dades tractem?

Les categories de dades personals que Germán Machado Lens tracta sobre els seus usuaris, empleats, col·laboradors i proveïdors són:

 • Identificatives – Característiques personals – Circumstàncies familiars i socials – Detalls de l’ocupació – Acadèmiques i professionals – Judicials i administratives – Control laboral i de presència – Econòmiques, financeres i d’assegurances – Transaccions – Informació comercial – Condemnes i infraccions penals – Especials (Dades de salut) – Multimèdia (Imatge, vídeo, àudios, etc.)

Com les obtenim?

Totes les dades personals recollides en les categories anteriors s’han obtingut directament dels interessats, seguint el principi de proporcionalitat. Són adequades, pertinents i limitades en relació amb la finalitat per a la qual es van recollir i tractades d’acord amb els principis establerts en el RGPD (art. 5). En funció de la finalitat, les dades tractades abasten la següent tipologia:

 • Identificatives (Nom i cognoms; DNI / CIF / document identificatiu; Adreça; Correu electrònic; Telèfon; Fax; N.º de seguretat social / mutualitat; Signatura; Signatura electrònica; Nom d’usuari; Imatge; Carnet de conduir; Dades de trànsit de xarxa de telecomunicacions; Dades de navegació de l’usuari que poden identificar-lo; Veu).

 • Característiques personals (Sexe; Estat civil; Nacionalitat; Edat) – Circumstàncies familiars i socials: Número de fills; Edat dels fills; Permisos, llicències i autoritzacions; Fil·liació; Inscripcions en fòrums, clubs o associacions; Ajuts i subvencions; Permís de residència.

 • Informació comercial (Activitats i negocis; Llicències comercials; Creacions artístiques).

 • Transaccions: Dades de les transaccions econòmiques realitzades amb vostè i inherents al servei que li prestem.

 • Multimèdia (Imatge, vídeo, àudios, etc.)

Quina és la legitimitat legal per al tractament de les seves dades?

Les dades de caràcter personal seran tractades amb els màxims controls de privadesa i confidencialitat i estan detallades en el Registre d’Activitats de Tractament elaborat per Germán Machado Lens, a disposició de les Autoritats de Control que correspongui com a responsable del tractament. La base legal per a les finalitats detallades és:

 • La informació recollida als formularis “de contacte”, “d’enregistrament a la zona privada” i a través d'”altres canals” es tractarà per atendre les seves sol·licituds i/o peticions de diversa índole. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat serà gestionar les consultes i sol·licituds recollides a través dels mateixos, i les comunicacions electròniques de naturalesa informativa que es generin d’acord amb la seva sol·licitud. La base legitimadora referida a aquests tractaments és el consentiment exprés atorgat per vostè i, en el seu cas, per a la prestació dels serveis contractats.

 • “Accés a Zona Privada”: Tractarem la informació que ja disposem juntament amb una altra informació que es generi automàticament inherent al servei que presten els usuaris habilitats des d’aquesta zona. La base legitimadora en aquest cas és l’interès legítim que ens ampara en la relació contractual que existeix entre l’usuari i Germán Machado Lens i/o, si escau, per a la prestació dels serveis contractats.

 • “Publicitat de productes propis i de tercers”: La base legitimadora en aquests tractaments és el consentiment exprés atorgat per vostè. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment des de qualsevol comunicació que rebi, seleccionant l’enllaç creat de manera expressa per a aquest propòsit.

 • “Cumpliment d’obligacions legals”: El tractament de dades en aquests casos tindrà com a base legitimadora el tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Encara que no es prenguin decisions automatitzades, Germán Machado Lens podrà elaborar un perfil comercial basat en la informació facilitada per l’usuari i les seves interaccions amb els continguts oferts al portal, amb la finalitat d’enviar-li informació personalitzada fins i tot per mitjans electrònics. En aquest cas, la base legitimadora és l’interès legítim de Germán Machado Lens de conèixer el perfil de l’usuari interessat en les seves comunicacions i serveis per oferir-li informació i continguts personalitzats adaptats als seus interessos i activitat.

A qui es comuniquen les seves dades?

Les dades personals tractades per Germán Machado Lens mai seran compartides amb cap entitat, excepte en aquells casos en què vostè, com a interessat, ens hagi autoritzat expressament a fer-ho. No obstant això, per assolir les finalitats indicades anteriorment, les seves dades podran ser comunicades als següents destinataris en funció de la base legitimadora, ja que pretenem garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual i/o comercial i complir amb les nostres obligacions legals:

 • Organismes i Administracions Públiques. – Entitats financeres (per a la gestió de cobraments i pagaments) – Empreses pertanyents a Germán Machado Lens

Addicionalment, podem proporcionar i/o donar accés a les seves dades personals a tercers que realitzen serveis subcontractats (exemple: promotors d’esdeveniments, ajuntaments, informàtica, consultores, allotjaments, logística, gestories, agències d’assegurances, assessorament fiscal i comptable, etc.). A totes aquestes empreses, Germán Machado Lens els exigeix mantenir els mateixos nivells de seguretat establerts respecte a les dades de caràcter personal i, quan sigui necessari, per garantir la custòdia, seguretat i privadesa, vincularem aquestes subcontractacions a compromisos legals concrets, condicionant la subcontracta a utilitzar la informació únicament seguint les instruccions específiques que se’ls doni a l’efecte.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retirin el seu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimides conforme al que disposi la normativa de protecció de dades, el que implica el seu bloqueig, estant disponibles només a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, la seva completa eliminació.

Altres dades podran ser conservades degudament anonimitzades i seguritzades amb fins històrics i estadístics, no sent incompatible aquest tractament amb les finalitats per a les quals van ser recollides.

Drets com a interessat

Qualsevol persona interessada podrà exercir els seus drets d’acord amb el que disposa el RGPD, la LOPDGDD i normativa concordant. L’exercici dels drets previstos és gratuït, però si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (exemple: caràcter repetitiu), Germán Machado Lens podrà negar-se a actuar o cobrarà un cànon proporcional als costos administratius suportats (RGPD art. 12.5 i LOPDGDD art.13.3).

Per exercir els seus drets, podeu contactar amb Germán Machado Lens per qualsevol dels mitjans indicats en l’apartat Responsable del Tractament d’aquesta Política de Privacitat, aportant en tots els casos una fotocòpia del vostre DNI o un altre document identificatiu que compleixi la mateixa funció, tot i que la forma més còmoda és accedir al Portal d’Exercici de Drets habilitat en el següent enllaç.

Els drets que es poden exercir són els següents:

 • Dret d’accés a les vostres dades. Us indicarem si estem tractant o no les vostres dades i, si és el cas, quines dades tenim, com les hem obtingut, per a què es tracten, si s’han cedit o comunicat a tercers i el termini de conservació de les mateixes.
 • Dret de rectificació. Podreu rectificar aquelles dades personals que siguin inexactes.
 • Dret d’oposició. En particular, quan no haguem de processar-les per complir amb un requisit contractual o un altre requisit legal, o bé quan l’objecte del tractament sigui el màrqueting directe o la publicitat, deixarem de tractar les vostres dades de la manera que ens indiqueu, llevat que per motius legítims o en l’exercici i/o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret de supressió (“al oblit”), en cas que les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.
 • Dret de limitació de tractament. En aquest cas, només es conservaran les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat, per obtenir les vostres dades personals en un format estructurat i llegible en cas que vulgueu que les vostres dades siguin tractades per un tercer.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, perquè determineu que no sou objecte d’una decisió basada únicament en el tractament de les vostres dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vosaltres o us afecti significativament d’una manera similar.
 • Dret d’informació, perquè com a interessat conegueu qui tracta les vostres dades personals, amb quins fins, com les tracta i com o davant de qui heu d’exercir els vostres drets.

L’exercici d’aquests drets podrà veure’s limitat si, per a complir la vostra sol·licitud, haguéssim de revelar dades sobre una altra persona o si ens sol·liciteu que eliminem alguns registres que estem obligats a mantenir per una obligació legal o per un interès legítim, com pugui ser l’exercici de defensa davant reclamacions, fins i tot en aquells casos on hagi de prevaldre el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Si no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets davant de Germán Machado Lens o bé considereu que les vostres dades s’estan tractant de manera diferent a com van ser recollides, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Mesures de Seguretat

Germán Machado Lens ha adoptat i implementat els nivells de seguretat requerits per les normatives europea i espanyola vigents respecte a la protecció de dades, i per tant, compleix amb les mesures de seguretat establertes per la legislació esmentada, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels vostres drets i llibertats com a persones.

El tractament de dades de caràcter personal es realitza sempre després d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i, si escau, a través de tercers degudament autoritzats pels interessats o amb els quals manté contractes de responsable del tractament adaptats a la normativa vigent.

Amb cada una de les mesures es procura garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. A més, realitzem regularment processos de verificació, avaluació i valoració de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament, realitzant anualment una auditoria completa.

Modificacions de la nostra política de privacitat i de protecció de dades

Germán Machado Lens podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat, en el seu avís legal o política de cookies tantes vegades sigui necessari. Quan això es produeixi, informarà a tots els usuaris registrats dels canvis realitzats en l’apartat que correspongui, amb l’objectiu que puguin consultar-los i conèixer de quina manera els poden afectar els canvis en la seva relació amb Germán Machado Lens.

Tractament de les vostres dades fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Els països fora de la Unió Europea (i de l’Espai Econòmic Europeu, EEE) tracten de manera diferent la protecció de les dades personals als països de la Unió Europea. Germán Machado Lens utilitza proveïdors de serveis situats fora de la Unió Europea per al processament de les vostres dades.

En l’actualitat, la Comissió de la UE no ha resolt que aquests tercers països ofereixin en general un nivell de protecció adequat, per això, i seguint el nostre compromís de donar-vos les màximes garanties respecte a les dades personals que ens faciliteu en navegar pels nostres continguts o fer servir els nostres serveis. Per tant, heu de saber que, quan les dades es tracten fora del context de la UE o de l’EEE, hi ha el risc que puguin accedir a les vostres dades sense informar-vos ni permetre-us la interposició de recursos.

La transferència de les vostres dades de navegació a aquests proveïdors només es farà en el cas que ens hàgiu donat el vostre consentiment exprés, mitjançant l’acceptació de l’avís de cookies per al grup al qual es fa referència. Si no accepteu aquesta opció, les vostres dades de navegació no es facilitaran a aquestes empreses.

En cas que hàgiu donat el vostre consentiment, us informem com a usuari que, en compliment amb les normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, el processament de les vostres dades de navegació estarà fonamentat sobre la base de l’article 49, apartat 1, lletra a del RGPD.

A continuació, us informem dels proveïdors de serveis als quals realitzem transferències internacionals de dades:

 • Google LLC, com a empresa subsidiària d’Alphabet. Utilitza galetes analítiques (Google Analytics) i tècniques per distingir entre humans i robots sobre l’ús del lloc web (incloent-hi l’adreça IP). La informació es transmetrà directament i s’arxivarà per Google als servidors dels Estats Units. Informació sobre el tractament de dades que realitza al següent enllaç.
 • DoubleClick by Google, com a empresa subsidiària de Delaware. Utilitza un conjunt de serveis publicitaris proporcionat per Google que utilitza galetes per augmentar la rellevància dels anuncis relacionats amb les vostres recerques recents. Informació sobre el tractament de dades que realitza al següent enllaç.
 • Google AdSense, com a empresa subsidiària de Delaware. Utilitza un conjunt de serveis publicitaris proporcionat per Google, que utilitza galetes per millorar la publicitat, segmentar-la segons el contingut rellevant per als usuaris i millorar els informes de rendiment de les campanyes. Informació sobre el tractament de dades que realitza al següent enllaç.
 • YouTube LLC, com a empresa subsidiària de Google LLC. Utilitza galetes de màrqueting per registrar i mantenir estadístiques de quins vídeos ha vist l’usuari, calcular l’amplada de banda i desar les seves preferències com a usuari. Informació sobre el tractament de dades que realitza al següent enllaç.

A la pàgina de Política de privacitat de Google s’explica com Google gestiona la privacitat pel que fa a l’ús de les galetes i una llista dels tipus de galetes que utilitza Google i els seus col·laboradors, així com tota la informació relativa a l’ús que fan de les galetes publicitàries.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.